Regulamin

Szanowni użytkownicy
Usługi serwisu pswug.info świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wymogiem prawa jest, aby zasady korzystania z serwisu uregulowane zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z serwisu pswug.info równoznaczne jest z akceptacją zasad i warunków zawartych w poniższym regulaminie według stanu treści regulaminu z chwili wchodzenia logowania się do serwisu. W przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych do regulaminu, zmiany te obowiązują od chwili odwiedzenia serwisu.

Regulamin serwisu internetowego pswug.info (Polish SolidWorks User Group)

Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym pswug.info i pswug.pl oraz określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu.
Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Engineering Media Group S.C. z siedzibą w Płocku, przy al. Jana Pawła II 74 lok 186, zwana dalej Administratorem, którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem serwisu oraz relacje w stosunku do jego użytkowników określane są niniejszym regulaminem.

Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu
Korzystanie każdego użytkownika z serwisu jest dobrowolny i możliwy wyłącznie po rejestracji i założeniu konta w serwisie, co dokonywane jest poprzez zrealizowanie procedury rejestracji. Użytkownik serwisu będąc na jego stronach akceptuje regulamin strony.

Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez użytkownika zgody na:
- akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;
- przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z serwisu.
- otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

Korzystanie z serwisu i jego poszczególnych usług, możliwe jest po podaniu przez użytkownika wymaganych danych i informacji lub wniesieniu opłat za dostęp do konkretnych usług, o czym użytkownik sam decyduje podając wymagane informacje i dane lub wnosząc opłaty, a w zależności od zakresu spełnienia powyższych warunków, administrator udostępni użytkownikowi taki zakres zasobów i usług serwisu, w jakim spełnione zostaną przez użytkownika wymagania do tego, aby móc z nich korzystać.

Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta bądź opuszczenie serwisu, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o użytkowniku z wszelkich miejsc w serwisie.

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z serwisu to:
posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
przeglądarka internetowa Internet Eksplorer w wersji 7 lub wyższej oraz inne kompatybilne przeglądarki, akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez serwer serwisu na komputerze użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera.

Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów serwisu, a także każdy użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Administrator może zawieszać lub usuwać konta użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów serwisu, jeżeli użytkownik dopuści się łamania regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych użytkowników, uzasadnionego interesu administratora oraz podmiotów trzecich.

Poszczególne usługi serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji administratora.

Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy administratora lub podmiotów z nim kooperujących.

Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

Ochrona danych osobowych
W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych w serwisie, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, zakres uprawnień Użytkowników i obowiązków Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyjaśnione i uregulowane zostały w Załączniku Nr 1 do Regulaminu zatytułowanym "Polityka Prywatności".

Postanowienia końcowe
Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.

Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w serwisie lub informacji o użytkownikach udostępnianych innym użytkownikom - administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

Administrator nie udostępni, niż to wynika z celu serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. Podstawowe dane podawane przy rejestracji oprócz adresu e-mail są widoczne dla innych zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez użytkowników na łamach serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

Zabronione jest bez zgody administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom użytkowników, administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET.
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez użytkowników.

PSWUG

Strefa Resellera

Publikuj

Społeczność

Ankieta

Linki

RSS

BOT